Naar hoofdinhoud Naar footer

Werkgroep Kwaliteitsaanbevelingen voor geheugenpoli's

Het NGN streeft ernaar de kwaliteit van diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met geheugenklachten op de Nederlandse geheugenpoli’s te blijven verbeteren. Deze werkgroep draagt daaraan bij door te streven naar eenduidige kwalitatief goede zorg op de geheugenpoli’s.

Werkwijze 

  1. Deze werkgroep brengt kwaliteitsaanbevelingen, geformuleerd op basis van input vanuit de geheugenpoli’s, onder de aandacht bij de zorgprofessionals en beroepsverenigingen via NGN-nieuwsbrief, NGN-website en NGN-congres.
  2. Deze werkgroep haalt tijdens NGN-congressen en via enquêtes onder geheugenpoli-professionals, patiënten en hun naasten, informatie op om het levende document ‘Kwaliteitsaanbevelingen Geheugenpoli’ aan te scherpen dan wel aan te vullen.
  3. Deze werkgroep organiseert tweemaal per jaar een discipline-overkoepelend overleg* en vormt aldus een linking pin tussen de verschillende beroepsgroepen die werkzaam zijn op de geheugenpoli’s. De insteek is kennisuitwisseling, delen van praktijkervaringen, en een snelle terugkoppeling naar de eigen achterban. Vanuit dit interdisciplinaire overleg zou tevens wetenschappelijk onderzoek opgezet kunnen worden om de aanbevelingen uit de praktijk nader te onderbouwen.
  4. Het NGN en de betrokken beroepsverenigingen kunnen de krachten bundelen door gezamenlijk beoogde verbeteringen onder de aandacht te brengen van het ministerie van VWS of van zorgverzekeraars, hierbij zo mogelijk ondersteund door organisaties als ZonMw, Alzheimer Nederland en de diverse landelijke onderzoeksconsortia op het gebied van dementie. 

*discipline-overkoepelend overleg met afgevaardigden uit: sectie neuropsychologie NIP, werkgroep cognitieve stoornissen NVN en sig dementie NVKG. Het heeft de voorkeur dat ook de ouderenpsychiater, internist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, specialist ouderengeneeskunde en huisarts  aansluiten.

 Huidige bezetting 

  • Esther van den Berg
  • Hanneke Henselmans
  • Tanja-Anne Hoogendoorn 
  • Inez Ramakers 
  • Vera van Stek
  • Tim Vaessen

Nieuws

Er is geen nieuws.

Verhalen

Er zijn geen verhalen.